Õppekorraldus

Maarja Autokool FIE Tarmu Pajula

Registrikood: 10045724

Telefon: +372 52 94 262

E-mail: tarmu.pajula@gmail.com

Maarja Autokool FIE Tarmu Pajula omab Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 07.08.2012 väljastatud tegevusluba nr 392 mootorsõidukijuhtide koolitamiseks kategooriates A ja B.

Koolitused toimuvad eesti keeles.

Koolitusele registreerimine ja koolituse eest tasumine:

Koolitusele tuleb eelnevalt registreerida telefonil +372 52 94 262 või e-posti teel aadressil tarmu.pajula@gmail.com

Koolituse algusajaks (info –uued kursused) registreerijate alusel moodustatakse õppegrupp. Grupi mittetäitumisel on autokoolil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata õppegrupi täitumiseni. Grupi täitumisel võtab koolitaja õpilastega ühendust nende poolt antud kontaktandmete alusel, kus teatatakse koolituse algusaeg ja kokkusaamise koht, koolituse kogumaksumus ning vajaminevad dokumendid.

Koolitusel osalemiseks vajalikud dokumendid:

1)      Passi või ID kaardi koopia

2)      Tervisetõend (vastava kat .sõiduki juhtimiseks)

3)      1 pilt- õpingukaardile

Õppetööst osalemine fikseeritakse õppetöö päevikus.

Koolituse eest tasumine toimub pangaülekandega või sularahas vastavalt koolituse maksumusele. Koolituse eest võib tasuda ka osamaksetena vastavalt eelnevale kokkuleppele tingimusel, et kogumaksumus peab olema tasutud koolituse lõpuks.

Pärast koolituse läbimist ja teooriaeksami ning sõidueksami positiivsel sooritamisel ning koolitussumma täielikul tasumisel väljastatakse õpilasele tunnistus ja vastavad andmed esitatakse elektrooniliselt liiklusregistrisse. Seejärel saab õpilane end registreerida Transpordiametis riiklikule teooria- ja sõidueksamile.

Maarja Autokool pakub e- õppe võimalust “Liikluslab” õppekeskonnas.

Koolituselt väljaarvamine

Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata. Katkestamise mõjuval põhjusel on võimalus liituda järgmise õppegrupiga. Koolitajal on õigus muuta hinnakirja kohustusega eelnevalt koolitatavat informeerida.

Koolitajal on õigus võlgnevuse korral õpilase koolituskursuse tunnistust mitte väljastada.

Koolitajal on õigus õpilane koolituselt välja arvata koolitusele mitteilmumise tõttu ( kolm järjestikust koolituspäeva ilma mõjuva põhjuseta).

Koolituse katkestamisel väljastatakse õpilasele soovi korral tõend läbitud teemade kohta, samuti koopia õpingukaardist.

Koolituse kvaliteedi tagamine

Õppekavad  vastavad majandus- ja kommunikatsiooniministri  määruse „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ nõuetele.

Koolitaja omab mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendavat tunnistust,  mille kohaselt võib õpetada kõiki olemasolevaid kategooriaid.

Maarja Autokool on MTÜ Eesti Autokoolide Liidu liige.

Koolitaja osaleb regulaarselt mootorsõidukijuhi õpetaja täienduskoolitustel, kus on eelnevalt käsitletud erinevaid teemavaldkondi (tänapäevased õpetamismeetodid, seadusandluse muudatused, erinevad õigusaktid, sõidukite ehitus ja diagnostika, tuleohutus, juhtimispsühholoogia, liikluskasvatus jne.) Pidev enesetäiendus ja pikaajaline töökogemus mõjutab positiivselt õppekvaliteeti.

Õpetaja omab lisaks erialasele haridusele ka kutseõpetaja diplomit, kus saadud pedagoogilised teadmised tulevad õppekvaliteedile kasuks.

Koolitusel toimub paralleelselt teooriaõpe ja sõiduõpe. Esimesed sõidutunnid viiakse läbi õppeplatsil või vähese liiklusega teedel. Sõidutunnid toimuvad õpilasega kokkuleppel mõlemale sobival ajal.

Sõiduõpe toimub nõuetele vastavate mootorsõidukitega, mis on läbinud tehnilisel ülevaatusel õppesõidukile vajaliku ülevaatuse. Õppesõidu tarbeks olev sõiduauto soetatakse uuena ja vahetatakse uuema vastu hiljemalt iga viie aasta möödudes. Seega õppesõit toimub kaasaegsete autodega.

Teooriaõppes kasutatakse kaasaegseid videovahendeid ja õppematerjale. Kooli teooriaeksam sooritatakse arvutil vastavas testiprogrammis. Õpetaja kasutab õpetamisel erinevaid õppefilme ja MTÜ Eesti Autokoolide Liidu poolt koostatud õppevahendeid ( peatumis-, pidurdamisteekonnad; liiklusülesanded; juhi käitumine erinevates olukordades jne.)

Tagasisidet õpilastelt saadakse iga teooriatunni ja sõidutunni lõpus arutelu käigus.

Jätkuõpe

Juhi jätkuõpet viiakse läbi õppesõidu vormis seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega.

Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamine.

Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.

Jätkuõppe läbimist tõendab koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris.

Comments are closed.